Pestprotocol


Inleiding
HC MOP wil voor zijn jeugdige en volwassen spelers, coaches, trainers, managers, gasten en overige leden, medewerkers, vrijwilligers, supporters en overige bezoekers een sociaal veilige omgeving zijn. Dit betekent onder meer dat allerlei vormen van ongewenst gedrag moeten worden voorkomen en dat adequaat kan worden opgetreden wanneer toch grenzen zijn overschreden. Met dit pestprotocol wil HC MOP inzicht geven in hoe zij bescherming en waarborging wil bieden tegen deze vorm van ongewenst gedrag. Hockeyen bij MOP moet in alle gevallen leuk en veilig zijn. Het is een gegeven dat pestslachtoffers lange tijd last kunnen blijven houden hiervan.

Wat is pesten?
Pesten is het misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen, die zich niet of moeilijk verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken. Pesten kan variëren van terugkerende, kleine pesterijen tot bedreigingen en lichamelijk geweld.

Pesten kent vele vormen, zoals:
- Verbaal - voortdurend plagen, kleineren, uitschelden, uitlachen, roddelen
- Lichamelijk - knijpen, laten struikelen, duwen, vechten
- Gebaren - dreigende gezichtsuitdrukkingen of gebaren
- Afpersing - eisen dat spullen worden afgegeven of iets geheim wordt gehouden
- Buitensluiten - niet mee mogen doen, bij activiteiten steeds worden buitengesloten
- Geniepigheden - tas afpakken en dingen laten verdwijnen
- Telefonisch/e-mail/social media - pesterijen via de telefoon, e-mail en social media
- Groepsvorming – meerderen (of allen) tegen één

Bij pesten geldt dat het ene individu meer kan hebben dan het andere: wat de één opvat als een ‘gewone’ plagerij, kan voor de ander serieus ongewenst gedrag opleveren. Het perspectief van het slachtoffer is bepalend voor wat al dan niet ernstig is én wat al dan niet toelaatbaar is.

Voorkomen van pesten
Om pesten te voorkomen is een open cultuur, waarin mensen zich bewust zijn van de effecten van hun gedrag en elkaar hierop aanspreken, een vereiste. Om het bewustzijn te vergroten zal op de volgende momenten aan het onderwerp pesten aandacht worden besteed:
- jaarlijks tijdens de informatiebijeenkomst voor ‘nieuwe ouders’
- jaarlijks tijdens de coaches- en managers-avond voor de jeugd en de jongste jeugd
- in de periodieke vergaderingen met de jeugdteam-coördinatoren

Rollen en verantwoordelijkheden
Het creëren van een sportieve, plezierige en sociaal veilige sportomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die bij HC MOP betrokken is. Hoewel veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, hebben de volgende functionarissen een bijzondere verantwoordelijkheid bij het voorkomen van pesten:
- Bestuur: bewustwording en communicatie, voorbeeldgedrag, zorgen voor een open cultuur, stellen van duidelijke regels en kaders, aannamebeleid van Technisch manager/medewerkers en hen aanspreken op hun verantwoordelijkheden.
- Jeugdcommissie en lijncoördinatoren: bewustwording en communicatie, voorbeeldgedrag, zorgen voor een open cultuur, stellen van duidelijke regels en kaders, aanspreken van coaches en managers op hun verantwoordelijkheden.
- Technisch manager (top)hockey: bewustwording en communicatie, voorbeeldgedrag, zorgen voor een open cultuur, stellen van duidelijke regels en kaders, aanspreken van trainers op hun verantwoordelijkheden.
- Medewerkers en vrijwilligers HC MOP: signaleren van pestgedrag binnen de vereniging en dit melden bij commissies of het bestuur, leden en andere bij de vereniging betrokkenen aanspreken op hun gedrag.
- Hockeyprofessionals (betaalde trainers en coaches) en jeugdtrainers: zorgen dat niemand wordt buitengesloten binnen trainingsgroep, signaleren van pesten en daders en eventueel hun ouders op dit gedrag aanspreken, overleg zoeken met en informeren van Jeugdteam-coördinatoren en Technisch manager
- Coaches, managers en aanvoerders (jeugd): voorbeeldgedrag, bevorderen eenheid binnen het team, signaleren van pesten binnen het team en daders en eventueel hun ouders hierop aanspreken, overleg zoeken met en informeren van Jeugdcommissie en Technisch manager.
- Coaches, managers en aanvoerders (senioren): voorbeeldgedrag, bevorderen eenheid binnen het team, signaleren van pesten binnen het team en daders hierop aanspreken, overleg zoeken met en informeren van seniorencommissie of Technisch manager.
- Vertrouwenspersoon: aanspreekpunt bij vermoeden van pestgedrag.

Te ondernemen stappen bij pesten
Ondanks de preventie-inspanningen van de vereniging, kan pesten voorkomen. MOP wil dat dit soort gedrag in het belang van het slachtoffer adequaat wordt aangepakt. Als hoofdregel geldt dat betrokkenen (dader en slachtoffer) moeten trachten er zelf uit te komen, eventueel met behulp van hun trainer, coach, manager of de jeugdteam-coördinator. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn.

Voor jeugdhockey:
Via de jeugdcommissie of de vertrouwenspersoon. Als een ouder, trainer, coach, manager, een jeugdlid of een andere persoon contact opneemt met de Jeugdcommissie omdat er vermoeden van pestgedrag bestaat, kunnen de volgende stappen worden doorlopen.
Stap 1 - Vaststellen of het slachtoffer heeft geprobeerd het eerst samen met de dader(s) op te lossen.
Stap 2 - Op het moment dat het slachtoffer er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt), grijpt trainer/coach/manager/jeugdcommissie actief in.
Stap 3 - De trainer/coach/manager/jeugdcommissie brengt dader(s) en slachtoffer(s) bij elkaar voor een gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Zoekt contact met de ouders van de partijen na de kinderen/jongeren daarover ingelicht te hebben.

Ook kan een gesprek met het team worden ingepland, waarbij de volgende onderwerpen kunnen
worden besproken:
- Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het pesten voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende middengroep?
- Realiseert het gehele team welk verdriet zij veroorzaken met haar houding/gedrag?
- Welke suggesties zijn er vanuit het team om de situatie voor de gepeste teamgenoot te verbeteren?

Wanneer men er niet uitkomt of graag wil sparren met iemand die verder buiten de situatie staat, kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van HC MOP. De jeugdcommissie/trainer/ouder/coach/manager of jeugdlid kan ten alle tijden besluiten contact op te nemen hierover.

Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde kinderen/jongeren zal een vervolggesprek met de dader(s) volgen en overleg worden gevoerd met de tuchtcommissie van HC MOP. Jonge kinderen (onder de 7/8 jaar) zullen minder in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in de bovenstaande stappen. Het aandeel van ouders en trainer/coach/manager/jeugdcommissie zal in een dergelijke situatie groter zijn.

Voor seniorenhockey:
Via de seniorencommissie. Als een trainer, coach, manager, aanvoerder, seniorlid of een andere persoon contact opneemt met de seniorencommissie omdat er vermoeden van pestgedrag bestaat, kunnen de volgende stappen worden doorlopen.
Stap 1 - Vaststellen of het slachtoffer heeft geprobeerd het eerst samen met de dader(s) op te lossen.
Stap 2 - Op het moment dat het slachtoffer er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt), grijpt trainer/coach/manager/aanvoerder/seniorencommissie actief in.
Stap 3 - De trainer/coach/manager/aanvoerder/seniorencommissie brengt dader(s) en slachtoffer(s) bij elkaar voor een gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.

Ook kan een gesprek met het team worden ingepland, waarbij de volgende onderwerpen kunnen worden besproken:
- Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het pesten voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende middengroep?
- Realiseert het gehele team welk verdriet zij veroorzaken met haar houding/gedrag?
- Welke suggesties zijn er vanuit het team om de situatie voor de gepeste teamgenoot te verbeteren?
Bij herhaling van pesterijen/ruzies zal een vervolggesprek met de dader(s) volgen en overleg worden
gevoerd met de tuchtcommissie van HC MOP.

Voor zowel jeugd- als seniorenhockey:
Bij klachten met betrekking tot pesten is de vertrouwenscontactpersoon benaderbaar voor nader overleg.

Eerste opvang: verhaal en emoties
Eenieder kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen, vermoedens meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot pesten. De vertrouwenspersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de vertrouwenscontactpersoon ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen. Voor pesten kan betrokkene er ook voor kiezen om de vervolgstappen door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur te laten plaatsvinden.

Wie kunnen er melding maken?
Een melding over pesten kan worden gedaan door medewerkers, sporters, ouders van sporters, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers en bestuur.