Clubreglement MOP

CLUB REGLEMENT MOP:                               juni, 2010

 

De 10 Clubregels van MOP voor spelers, teambegeleiders, ouders en bezoekers:

 

 1. Zorg dat je trots kunt zijn op MOP en op jezelf. Behandel iedereen met respect en gedraag je als sportieve teamspeler of toeschouwer.
 2. Als coach geef je het voorbeeld met sportief gedrag naar tegenstander en scheidsrechters. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief gedragen of zich niet aan het Clubreglement houden.
 3. Zogenaamd ‘mee-coachen’ en ‘mee-fluiten’ als toeschouwers doe je niet op MOP.
 4. Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij spelers is er bij scheidsrechters ook verschil in ervaring en in aanleg.
 5. Je scheldt nooit, niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en ook niet naar teamgenoten.
 6. MOP heeft een prachtige accommodatie: zorg ervoor alsof zij van jezelf is en hou het hele terrein schoon en vrij van glas. Drinken mag, opruimen moet!   
 7. Ga met onze clubmaterialen om alsof ze van jezelf zijn.
 8. Houd je aan de  NOC/NSF gedragsregels voor teambegeleiders zoals gepubliceerd op de web site van MOP.
 9. Houd je hond aan de lijn en zorg dat niemand er last van heeft. Ruim zelf direct de uitwerpselen op als je hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet.
 10. Het is normaal als je iemand vriendelijk aanspreekt op het respecteren van een clubregel.

 

Aanvullend op de 10 clubregels van MOP gelden de volgende regels:
 

Aanvullende regels voor complex, veld en clubhuis:
 

 1. Ruim je eigen afval op, ook gebroken glaswerk. Breng leeg glaswerk en dergelijke terug naar de bar in het clubhuis.
 2. Neem geen kauwgom, glaswerk en etenswaren mee op het veld (m.u.v. "fruitbeurten”).
 3. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is niet toegestaan. Uitzonderingen alleen na toestemming van medewerkers van de Horecabeheerder en/of het Bestuur.
 4. Stal je fiets uitsluitend in het fietsenrek op het parkeerterrein. Elders wordt hij verwijderd.
 5. Het is ten strengste verboden aan de sproeiers te komen. Reparatiekosten zijn zeer hoog. Bij storing mail je de Accommodatie Commissie ([email protected]).
 6. Meld schades aan de accommodatie altijd per mail aan de Accommodatie Commissie ([email protected])
 7. Respecteer de spelers van MOP Golf. Je komt alleen op het golfterrein om een hockeybal te halen. Zorg er daarbij voor dat je het golfterrein nooit beschadigt.

 1. Alcohol, roken en drugs:
  1. Er wordt geen alcohol geschonken aan: - personen onder 18 jaar,         - jeugdtrainers/coaches van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie, - B-teams waarvan niet alle spelers de leeftijd van 18 hebben bereikt, - personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  2. Op zaterdag wordt er vóór 14.00 uur aan niemand alcohol verstrekt.
  3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  4. Barpersoneel drinkt geen alcohol gedurende hun bardienst.
  5. Het is verboden om op MOP (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben, en het is verboden onder invloed van (soft- of hard)drugs aan wedstrijden en trainingen deel te nemen.
  6. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door het barpersoneel of een bestuurslid uit het clubhuis of van het complex worden verwijderd. Dit gedrag wordt aan het Bestuur gemeld.
  7. Het MOP Clubhuis is geheel rookvrij. Buiten op het terras mag je wel roken. Er is ook een rookplaats onder het afdak.

 

 

Aanvullende regels voor teams:
 

1.    Je respecteert beslissingen en keuzes van coaches en managers.

2.    Bij thuiswedstrijden ben je als spelers, coach en ouder gastheer voor onze bezoekers en als coach regel je namens MOP de opvang van het gastteam.

3.    Je ruimt na de ‘derde’ helft de eet- en drinkrestanten op van je team en van de tegenstander.

4.    De regel om wedstrijden te fluiten hoort bij je lidmaatschap. Je fluitbeurten kom je dus na. Als je onverhoopt niet kunt dan regel je een geschikte vervanger en informeer je vooraf de Scheidsrechters Cie hierover. Sanctie bij afwezigheid (zelf of vervanger): een extra wedstrijd fluiten.

5.    Het afkopen van je eigen fluitbeurt is verboden. Als sanctie fluit je nog een extra wedstrijd.

6.    Junioren fluiten in principe geen wedstrijden van senioren. Uitzonderingen uitsluitend op verzoek van de Scheidsrechters Cie.

7.    Zorg dat altijd je juiste adres, e-mail en telefoonnummer in Lisa staat en lees regelmatig het MOP nieuws op de website (www.hcmop.nl).

 

Aanvullende regels voor spelers op trainingen:
 

1.    Trainingen zijn om gevolgd te worden. Kom op tijd.

2.    Bel je coach of je trainer van te voren op als je niet kunt komen trainen.

3.    Je respecteert beslissingen en keuzes van de trainers. Als je je misdraagt kan dit leiden tot verwijdering van de training en tot schorsing voor een volgende training.

 

 

Aanvullende regels voor trainers:
 

1.    Geef serieus, sportief en goed voorbereid training.

2.    Kom op tijd, in sportkleding, bel niet en rook niet tijdens de training.

3.    Als je als laatste trainer het trainingsveld verlaat ben je verantwoordelijk voor het onmiddellijk uitschakelen van de veldverlichting en het terugplaatsen van de doelen. Verlichting kost ca. € 8 per veld per uur.

4.    Indien je onverhoopt niet kunt, regel je altijd zelf een geschikte vervanger en geef je dit vooraf door aan de betreffende trainingscoördinator.

5.    Werk samen met de coach en met de trainingcoördinator.

6.    Bezoek regelmatig (aanbeveling:minimaal 4x per seizoen) de thuiswedstrijd van het team dat je traint.

7.    Deelnemen aan opleidingsbijeenkomsten voor trainers op de club is verplicht.

 

Aanvullende regels voor coaches:
 

1.    Je geeft het voorbeeld met sportief gedrag naar tegenstander en scheidsrechters.

2.    Als spelers zich onsportief gedragen en/of schelden treedt je corrigerend op en haal je de speler (tijdelijk) uit het veld.

3.    Je maakt voor de wedstrijd kennis met het bezoekende team en je bedankt na de wedstrijd samen met de spelers de tegenpartij en de scheidsrechters.

4.    Je houdt  een evenredig wisselbeleid aan: zorg dat iedere speler (uiteindelijk) even vaak gewisseld wordt. Dit geldt voor de breedte teams (3 en lager). Bij 1 en 2 teams kunnen andere keuzes gemaakt worden.

5.    Je rookt niet tijdens wedstrijden en teambesprekingen.

6.    Bezoek regelmatig (aanbeveling: minimaal 4x per seizoen) de training van het team dat je coacht.

 

Sancties:
 

1.    Overtreding van clubregels kan leiden tot een mondelinge waarschuwing, tot een schriftelijke waarschuwing, tot een schorsing of tot het inschakelen van de Tucht Commissie.

2.     Mondelinge en schriftelijke waarschuwingen kunnen gegeven worden door een bestuurslid, door alle leden van een commissie of door een trainingscoördinator. Zo’n waarschuwing vereist vooraf de goedkeuring van het bestuurslid dat voor het betreffende onderwerp verantwoordelijk is of van de secretaris of voorzitter.

3.    Het Bestuur kan, nadat al een schriftelijke waarschuwing is gegeven, een schorsing van een wedstrijd opleggen bij herhaling van een overtreding van het Clubreglement.

4.    De Tuchtcommissie is bevoegd tot het opleggen van sancties, waaronder schorsingen voor meer dan een wedstrijd, m.b.t. dit Clubreglement. Dit gebeurt  conform het Tuchtreglement. Ieder lid en het Bestuur kan, conform de Statuten, de Tuchtcommissie inschakelen.

5.    Het Bestuur kan sancties publiceren op de website van MOP, eventueel met naamsvermelding.

6.    Schades aan/ verlies van clubmaterialen en accommodatie worden verhaald op de veroorzaker.

     

 

Bijlage: Gedragsregels voor teambegeleiders m.b.t. seksuele intimidatie
 
(door NOC/NSF vastgesteld en door de KNHB overgenomen.Voor alle gedragsregels van de KNHB klik hier 
 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens de training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en    (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 
11. De kleedkamers van de spelers zijn tijdens het omkleden verboden terrein voor trainers & begeleiders van de andere sexe (toegevoegde gedragsregel).
 

12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 

Hoofdsponsoren

Graag vragen wij uw speciale aandacht voor een aantal trouwe sponsors die onze vereniging ondersteunen. Speciaal voor MOP-leden geven deze sponsors aantrekkelijke kortingen die u door middel van vouchers kunt verzilveren.