lidmaatschap

INSCHRIJFFORMULIER VOOR LEDEN

Lees hieronder de toelichting per categorie en klik onderaan op de link naar het formulier.

Geheel onderaan staat de opzegprocedure en contributie huidige seizoen.

  

Lidmaatschap

Lid worden van MOP is mogelijk. Hieronder vindt u richtlijnen hoe u zich kunt aanmelden. 


AANMELDPROCEDURE


SENIOREN

Senioren worden uitdrukkelijk verzocht zich aan te melden.

  

Senioren/veteranen  leeftijdscategorieën:

Senioren vanaf 18 jaar

Veteranen vanaf 35 jaar

Veteranen L vanaf 45 jaar 


TRIMHOCKEY

Trimhockeyleden worden tevens uitdrukkelijk verzocht zich in te schrijven via het digitale inschrijfformulier. Voor informatie over trimhockey kunt u een mail sturen aan: 

[email protected]


JUNIOREN

 

Junioren kunnen pas lid worden (en dus opgegeven worden) voor het seizoen waarin zij op 1 oktober minimaal 6 jaar of ouder zijn en bij voorkeur reeds naar groep 3 van de basisschool gaan. Dit betekent dus voor de F- jeugd dat zij op 1 oktober in dat seizoen 6 jaar of ouder moeten zijn en bij voorkeur in groep 3 van de basisschool moeten zitten.

Enkel wanneer er "open plekken" zijn kunnen kinderen die op 1 oktober in het seizoen nog geen 6 jaar zijn maar wel in groep 3 van de basisschool zitten worden toegelaten.

MOP geeft echter de voorkeur, gelijk de KNHB doet, aan kinderen vallend in de juiste leeftijdscategorie. Opgegeven kinderen, geboren na 1 oktober maar wel gaand naar groep 3, zullen eerst uiterlijk in de week voorafgaande aan de aanvang van de F-trainingen bericht ontvangen of hun zoon/dochter aan de F-trainingen kan deelnemen. 

LET OP: bij juiste digitale inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van het secretariaat!

 

MOP kent uitdrukkelijk geen wachtlijst. Wordt uw kind dus afgewezen dan dient u uw kind voor het volgend seizoen opnieuw in te schrijven door middel van het inschrijfformulier dat voor dat seizoen geldend is.

  

De criteria voor aanname zijn hieronder beschreven. Een aannamecommissie, bestaande uit leden van het bestuur, zal elk jaar de inschrijfformulieren zorgvuldig beoordelen en afwegen, welk kind voor lidmaatschap in aanmerking kan komen. U ontvangt medio juni schriftelijk bericht of uw kind lid kan worden of dat het is afgewezen. Inschrijfformulieren van te jonge kinderen (beduidend jonger dan 7 jaar) worden niet verwerkt en/of geadministreerd.

Inschrijfformulieren die na 15 mei op het secretariaat zijn binnengekomen, worden niet meer in behandeling genomen of verwerkt voor het komende seizoen, tenzij er zich "open plekken” voordoen.

Uitzondering op deze regel zijn inschrijfformulieren voor de F-jeugd op de zondagochtend, zij mogen aanmelden tot 24 juni. Bij aanmelding na deze datum is plaatsing afhankelijk van beschikbaarheid.

  

Toezeggingen om lid te kunnen worden, kunnen uitsluitend door de secretaris van het bestuur van MOP worden gedaan. Aan gedane toezeggingen door anderen, zoals coaches, trainers e.d. kunnen geen rechten worden ontleend.

  

Jeugd leeftijdscategorieën (peildatum is 1 oktober):

F-Jeugd 6 en 7 jaar

E-Jeugd 8 en 9 jaar

D-Jeugd  10 en 11 jaar

C-Jeugd 12 en 13 jaar

B-Jeugd 14 en 15 jaar

A-Jeugd 16 en 17 jaar 


Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot:

Secretariaat Vughtse Mixed Hockey- en Cricketclub Maakt Onderling Plezier

Adres: Postbus 2062, 5260 CB Vught

E-mail: [email protected]

  

De aanname criteria  (in volgorde van importantie)


Toezeggingen om lid te kunnen worden van MOP kunnen uitsluitend door de secretaris van het bestuur worden gedaan. Aan gedane toezeggingen door anderen zoals coaches, trainers ed. kunnen geen rechten worden ontleend.

  1. Gezinsleden (eventueel in voorkomende gevallen in combinatie met criterium vermeld onder punt 3) tenzij enig kind;
  2. Oud-jeugdleden, indien opzegging het gevolg was van normale omstandigheden;
  3. Kinderen van ouders die zich al actief inzetten voor MOP of kinderen wiens ouders bereid zijn zich actief in te gaan zetten voor MOP;
  4. Opgave van activiteiten maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van het kind (Let op: opgave van activiteiten is niet vrijwillig; er kan altijd een beroep op uw tijd/inzet worden gedaan);
  5. Kinderen van oud-leden (minimaal 10 jaar lid geweest van MOP);
  6. Kinderen wonende in de buurt van de club (gemeente Vught en  binnen een straal van 10 km);
  7. Kinderen die elders lid zijn van een hockeyvereniging en naar Vught e/o zijn verhuisd;
  8. Kinderen met aantoonbare hockeyervaring in clubverband; 

NB1: Talentvolle spelers voor de 1e  teams kunnen ter beoordeling van de voorzitter Tophockey en

         in overleg met het bestuur met voorkeur behandeld worden.

NB2: MOP werkt uitdrukkelijk niet met een wachtlijst. Als uw kind dit jaar niet wordt aangenomen,

         dient u het voor het volgende seizoen wederom met het dan geldende inschrijfformulier aan

         te melden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere afwijzingen.

NB3: Het bestuur van MOP houdt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om van

         bovenstaande criteria af te wijken.

NB4: Formulieren ingezonden voor 1 januari  zullen niet in behandeling worden genomen.


Contributies en entreegelden vanaf seizoen 2018-2019


Toelichting: tijdens de ALV van 11 juni 2018 is besloten dat de contributie verhoogd wordt met € 15 per ingang van seizoen 2018-2019. Tevens wordt de contributie verhoogd met € 20 wanneer de blaashal doorgang vindt en besteld wordt (conditioneel), plus de geldende zaaltoeslagen die in de ALV gecommuniceerd zijn (ook conditioneel aan start blaashal).

Evenals afgelopen jaar wordt de contributie voor veldhockey in twee gelijke delen geïnd. De richtdata waarop de veldhockey contributie wordt geïnd, zijn begin september en eind oktober.

De richtdatum voor het innen van de zaalhockey contributie is eind november.

Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso krijgen een toeslag van € 2,50.

Hockey lidmaatschapscategorieën en contributie voor het seizoen 2018-2019: 

 

Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen)


Daarnaast kent MOP familiekorting indien meer dan 2 gezinsleden spelend lid zijn.

 

Het inschrijfformulier vindt u hier: inschrijfformulier seizoen 2020/2021

 

OPZEGGEN


Opzeggen van jeugdleden voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 15 mei van het huidige seizoen, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en elftal.

Opzeggen kan zowel per brief als per e-mail ([email protected]) geschieden.

Opzeggen van seniorleden, 2e jaars A-leden en eindexamenkandidaten dient uiterlijk vóór 1 juli van het huidige seizoen te geschieden op dezelfde wijze als hier voorgaand beschreven.

Bij opzeggen ná de hiervoor genoemde data is de gehele contributie verschuldigd.
Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Er wordt altijd een bevestiging van ontvangst van de opzegging verzonden, welke bindend is voor partijen. Geen bevestiging is niet opgezegd, althans dan is gewoon de gehele contributie van het betreffende jaar verschuldigd.

Het is enkel de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om in schrijnende gevallen op individuele basis van deze hoofdregels af te wijken, zonder dat anderen aan een dergelijke uitzondering rechten kunnen ontlenen.

Bij niet tijdige betaling van facturen zal het niet (tijdig) betalende lid € 15,- per herinnering/stornering per keer worden doorbelast, waarbij de club in beginsel twee keer zal herinneren/aanmanen.

Indien de factuur (of de facturen) onbetaald blijven is het bestuur gerechtigd om de openstaande facturen buitengerechtelijk en gerechtelijk te incasseren, waarbij alle kosten van incasso waaronder doch niet uitsluitend genoemd de volledige kosten van de deurwaarder verschuldigd zijn door het niet (tijdig) betalende lid (extra bovenop de verschuldigde contributie en aanmaningskosten).

Bij onvolledige betaling per 1 december is het bestuur gerechtigd om het niet betalende lid te (laten) schorsen en een nadere boete van € 50,- op te leggen en uiteindelijk (indien nodig) het lid te (laten) royeren, waarbij dit zal worden doorgegeven aan de KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Indien er redenen zijn waarom de factuur/facturen/incasso’s, al dan niet tijdelijk, niet betaald kunnen worden, kan daar altijd contact over worden opgenomen met de voorzitter of de vertrouwenspersoon van de vereniging.

Adres:

Vughtse Mixed Hockey- en Cricketclub Maakt Onderling Plezier

Postbus 2062,

5260 CB  Vught


 

Hoofdsponsoren

Graag vragen wij uw speciale aandacht voor een aantal trouwe sponsors die onze vereniging ondersteunen. Speciaal voor MOP-leden geven deze sponsors aantrekkelijke kortingen die u door middel van vouchers kunt verzilveren.